VAN MỘT CHIỀU - 10SF
prev
  • VAN MỘT CHIỀU - 10SF
next

Van một chiều dạng côn

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất đi theo một hướng nhất định và ngăn không cho lưu chất chảy theo hướng ngược lại

Van một chiều dùng cho hơi nước nóng và lạnh

Đặt hàng