VAN CỬA - 10FCL / 10FCLS / 10FCLU
prev
  • VAN CỬA - 10FCL / 10FCLS / 10FCLU
next

Van cửa dùng để đóng mở ngăn dòng chảy của lưu chất bên trong đường ống

120C Nước không xáo trộn 1.37 MPa,
120C Nước, dầu, khí 0.98MPa
120C Khí 0.20MPa
Hơi bão hòa 0.69MPa

Đặt hàng