VAN CẦU - 10SJ
prev
  • VAN CẦU - 10SJ
next

Van cầu là một thiết bị dung để đóng, mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường ống.

Van cầu còn có tên như van tay vặnvan chữ ngãvan yên ngựa

Nước 120C ..... 1.37MPa
220C Hơi, không khí, khí, dầu ..... 0.98MPa

Đặt hàng