VAN CẦU - 10FCJ / 10FCJS / 10FCJU
prev
  • VAN CẦU - 10FCJ / 10FCJS / 10FCJU
next

120C Nước không xáo trộn 1.37 MPa,
120C Nước, dầu, khí 0.98MPa
120C Khí 0.20MPa
Hơi bão hòa 0.69MPa

Đặt hàng